Forsvarets materielanskaffelsesplan

Foto: Forsvarsgalleriet

For Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har situationen allerede medført ændringer i vores sædvanlige praksis og har eksempelvis givet anledning til nye prioriteter i forbindelse med fremtidige anskaffelser:

 

  • Hastighed (i anskaffelsen og fra ordre til levering).
  • Forsyningssikkerhed, med anvendelse af danske virksomheder, hvor dette er muligt.
  • Anskaffelse af standardprodukter og hyldevarer.


For FMI er et tæt og åbent samarbejde med vores leverandører afgørende for vores succes. Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri fra 2021 sætter rammerne for den fælles dialog.


Heri beskrives, hvordan anskaffelsespraksis bør moderniseres, og den vigtige rolle innovation og især nationale virksomheder spiller for anskaffelser og teknologiske prioritets områder. FMI er opmærksom på, at det er vigtigt for virksomheder og vidensinstitutioner at kende til kommende anskaffelser, således at man kan indrette sin virksomhed og udvikling herefter. Nærværende plan giver for første gang et samlet overblik over udvalgte nyanskaffelser for de kommende 10 år.


Den nye sikkerhedspolitiske situation har medført større usikkerhed i forhold til materielbehov. Materielanskaffelsesplanen skal derfor ses som et dynamisk dokument, hvor der er størst sikkerhed forbundet med anskaffelser inden for en treårig horisont. Anskaffel serne er udvalgt på baggrund af visse kriterier i forhold til FMI’s totale anskaffelses plan. Eksempelvis medtages kun anskaffelser, der vurderes til en kontraktværdi på over 50 mio. kr., idet det samtidig bemærkes, at samtlige beløb og antal er grove estimater baseret på nuværende viden.


Igangværende anskaffelser og kommende driftsprojekter ikke er medtaget i denne udgave. Eftersom vi er i sidste år af forligsperioden, er antallet af kommende anskaffelser af gode grunde relativt begrænsede. Næste opdatering vil finde sted, når et nyt forsvarsforlig er indgået, hvor planen samtidig forudses at dække drifts projekter.


FMI ønsker, at industrien og vidensinstitutioner med denne plan får mulighed for at spille en øget strategisk rolle for dansk sikkerhed og dermed bidrage yderligere til varetagelsen af Danmarks væ sentlige sikkerhedsinteresser. Specifikke spørgsmål og feedback til planen bedes rettet til Forsvarets Industrikontor via e-mail openforbusiness@mil.dk.


God læselyst.


Kim Jesper Jørgensen
Generalløjtnant,
Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
National Materieldirektør

 

Relaterede links