Whistleblower

FMI whistleblowerordning

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i FMI, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i FMI, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som FMI samarbejder med.

 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til FMI.

 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos FMI.

 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos FMI.

 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.

 

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Det betyder bl.a., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

 

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

 

Når du indberetter til whistleblowerordningen, forudsætter det, at du har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne ulovlige eller alvorlige forhold.

 

Hvis du er medarbejder inden for Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om ulovlige eller alvorlige forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1.

 

 

Hvordan kan du kontakte os?

 

Du kan indberette til whistleblowerordningen på følgende måder:

 

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette via dette Link

 

Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedst at kopiere denne webadresse [https://fmi.sit-wb.dk] og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet FMI netværk.

 

Du kan også kontakte FMI whistleblowerenhed via mail, pr. post eller telefon.

 

 

Kontaktoplysninger

 

Mail til: fmi-ktp-whistleblow@mil.dk

 

Pr. post til:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Att: FMI Whistleblowerenhed (ved FMI LESEK)

Lautrupbjerg 1-5

2750 Ballerup

 

Telefon:

Philip +45 7221 7242

Kasper +45 4070 1847

Michaela +45 2465 8525

 

Telefontid hverdage: 9-15

 

Da telefonen til dagligt håndteres af en dedikeret medarbejder, som også har andre opgaver, kan det ske, at telefonen ikke besvares, når du ringer. I de tilfælde vil vi ringe tilbage til dig hurtigst muligt, hvis vi kan se dit opkaldsnummer, ellers vil vi anmode dig om at lægge en besked, eller evt. ringe igen senere.

 

Fysisk møde

Hvis du ønsker et fysisk møde med os, kan du ringe på ovenstående telefonnumre for at aftale dette.

 

 

Om anonymitet og fortrolighed

 

FMI whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om ulovlige eller alvorlige forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via whistleblowerportalen, som anvender Statens Whistleblowersystem (SWS), kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

FMI whistleblowerenhed er forankret i FMI Ledelsessekretariat (LESEK). Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på FMI netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på FMI hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på FMI netværk. Dette kan undgås ved at taste webadressen [https://fmi.sit-wb.dk] i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet FMI netværk.

 

Påtænker du at foretage en indberetning omhandlende FMI, opfordres du til at indberette under denne whistleblowerordning, da dette normalt giver bedre muligheder for at håndtere og følge op på din indberetning end ved eksterne ordninger.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til FMI, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal: [https://whistleblower.dk].

 

 

Sagsbehandling og kommunikation

 

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed.

 

Whistleblowerenheden vil inden for syv dage bekræfte modtagelsen af din indberetning, herunder oplyse den forventede sagsbehandlingstid. Du vil herefter hurtigst muligt og senest tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af din indberetning modtage en orientering om, hvad whistleblowerenheden har gjort for at følge op på din indberetning.

 

I forbindelse med behandlingen af din indberetning kan vi have behov for at stille dig opfølgende spørgsmål. Hvis du har henvendt dig via. vores digitale whistleblowerportal, er det derfor vigtigt, at du løbende logger ind for at følge med i sagen.

 

BEMÆRK. Når du indsender en indberetning via. vores digitale whistleblowerportal, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning. Det er derfor vigtigt, at du gemmer koden. Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier, ytringsfrihed og tavshedspligt

 

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Whistleblowerordningen begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed, og der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom. Du finder vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her på siden.

 

Whistleblowerenhedens medarbejdere har en særlig tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen. Oplysninger om din identitet kan kun videregives med dit samtykke, dog i særlige tilfælde til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet).

 

Her kan du læse mere fra relevante kilder

 

 

 

Statistik

Mindst en gang årligt vil vi her på siden offentliggøre oplysninger om antallet af modtagerne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, da vi har pligt hertil i henhold til whistleblowerloven. Dette vil ske i løbet af januar måned med oplysninger for det forgangne kalenderår. Den særlige tavshedspligt vil fortsat iagttages i forbindelse med offentliggørelsen vil ske ved overordnede beskrivelser, så det ikke er muligt at identificere whistlebloweren, den berørte person eller nærmere oplysninger om de enkelte indberetninger.

Hvordan kan vi hjælpe?

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for anden hjælp. Nedenfor viser vi derfor nogle af de andre ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat, eller tidligere ansat inden for Forsvarsministeriets koncerns område:

Andre relevante kontakter

Vi har nultolerance overfor al form for krænkende adfærd.

 

En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

 

Du kan ringe anonymt
til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere på respektforhinanden.dk

 

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

 

E-mail: fps-ktp-oprk@mil.dk
Tlf. 3266 5163

 

Svar på spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR portalen 

 

Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

 

Spørgsmål i fm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

 

Forsvarsministeriets Auditørkorps

 

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte:

 

Tlf. 728 11080


Uden for normal arbejdstid: Tlf. 2010 7893


E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

 

Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

 

Tlf. 728 19700 døgnet rundt

 

Læs mere på veteran.forsvaret.dk

 

Støtter i fm. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

 

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt
E-mail: social@80608030.dk

 

Sidst opdateret 28. maj, 2024 - Kl. 10.55