Underskrivelse af rammeaftale med Terma

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) skal anskaffe et luftværnssystem til Hærens 1. Brigade. Luftværnssystemet skal opfylde NATO’s styrkemål til Danmark på området Very Short Range Air Defence (VSHORAD).

 

Derfor er der nu indgået en rammeaftale med Terma, som system- og integrationsansvarlige, om levering af det samlede luftværnssystem. Det samlede luftværnssystem består af en række delsystemer fx radarer, køretøjer og våben. Aftalen indebærer, at Terma skal integrere disse delsystemer i et samlet luftværnssystem. Mange af delsystemerne er standardvarer, der anskaffes af FMI via eksisterende rammeaftaler og integreres i det samlede luftværnssystem af Terma. Dette drejer sig bl.a. om køretøjer og kommunikationsudstyr. FMI leverer endvidere de våben, der indgår i det samlede system. Hvor der ikke er tale om delsystemer, der kan tilvejebringes via eksisterende rammeaftaler, anskaffes disse f.eks. af Terma, og Terma pålægges at konkurrenceudsætte disse anskaffelser. De nærmere anskaffelser af delleverancer til luftværnssystemet afklares i det kommende anskaffelsesforløb.

 

Luftværnssystemet skal baseres på Termas kommando- og kontrolsystem (C2-system), der blandt andet, via integration med forskellige sensorer og kommunikationssystemer, kan forbinde flere enheder.

 

Luftværnssystemet forventes monteret på køretøjer bl.a. af typen Piranha 5, der er et standardkøretøj i Hæren.

 

I den kommende tid skal besluttes typevalg for en række delsystemer, der skal indgå i luftværnssystemet, herunder hvilke våben, der skal anvendes. Det ligger dog fast, at der skal indgå både missiler og maskinkanoner i luftværnssystemet.

 

Aftalen omfatter tillige vedligeholdelse af systemet i dets forventede 30-årige levetid. Aftalen har derfor en løbetid på 30 år. Såfremt der i aftalens løbetid bliver behov for at anskaffe og integrere andre luftforsvarssystemer, vil dette også kunne rummes i aftalen.

 

Sikring af nationale sikkerhedsinteresser

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, udtaler:

 

"Den her aftale er grundstenen i det kommende arbejde med at opbygge et Very Short Range luftværnssystem til Forsvaret. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det afgørende, at vi indgår aftale med én hovedleverandør, der kan påtage sig systemhusansvaret for det samlede system, herunder integrationen af alle delsystemer."

 

Kim Jesper Jørgensen fortsætter:

 

"Samtidig er det afgørende, at den overordnede systemintegration foretages hos en national leverandør for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Dette skal tilsikre, at eventuel ”nedetid” minimeres, og at behovet for opgradering og vedligehold kan opfyldes uden risiko for eksportrestriktioner fra udenlandske stater eller problemer med lange forsyningslinjer. Jeg er derfor virkelig glad for at kunne underskrive denne 30-årige rammeaftale med det danske firma Terma."

 

Valget af en national leverandør er ligeledes i tråd med regeringens forsvarsindustrielle strategi.

 

En milepæl for Hærens udvikling

Chefen for Hæren, generalmajor Gunnar Arpe, udtaler:

 

"Anskaffelse af et moderne luftværn er afgørende for Hærens fortsatte udvikling. Det vil være medvirkende til, at vi får en styrket hær, der er rustet til den moderne kampplads."

 

Termas erfaring med integration af luftforsvarssystemer


Med den netop underskrevne rammeaftale bliver Terma system- og integrationsansvarlig for det samlede system og ansvarlig for løbende vedligeholdelse. En rolle, som virksomheden allerede påtager sig på baggrund af en eksisterende aftale med Søværnet.

 

Jes Munk Hansen, administrerende direktør for Terma, udtaler:

"Terma har stor erfaring med levering af luftforsvarssystemer, herunder den danske hærs Low Level Air Defense System M/93, DEHAWK til Flyvevåbnet, C-Flex til Søværnet samt lignende løsninger til civile virksomheder. Vi ser frem til det kommende samarbejde med FMI og Forsvaret og til at påtage os rollen som system- og integrationsansvarlige for de kommende danske luftværnssystemer."

 

Med aftalen sikrer FMI en hurtig og sikkerhedsmæssig forsvarlig leverance af software til kommando- og kontrolfaciliteter samt integration af øvrige delsystemer, herunder fx integration af moderne missil- og kanonsystemer, radarer og kommunikation. Derudover er 1. Brigade sikret, at kommende luftværnskapaciteter kan indgå som en integreret del i brigadens operationer i det samlede luftforsvar, herunder at kunne kommunikere og udveksle data med andre luftværnssystemer.

 

SPØRGSMÅL

Ved spørgsmål til ovenstående nyhed kan man rette henvendelse til:

FMI’s Presse- og Kommunikationssektion på telefon 72 81 40 41.

 

 

Fakta om luftværnssystemet

Det væsentlige er, at den nye luftværnskapacitet til Hæren efterlever NATO’s styrkemål til Danmark på området Very Short Range Air Defence: evnen til at beskytte landmilitære enheder op til brigadestørrelse, herunder beskyttelse af enheder, kommandostationer mv. i brigadens operationsrum.


For at opfylde kravene skal luftværnskapaciteten som minimum omfatte et kommando- og kontrolsystem, hvilket baseres på Termas C2-system, kortrækkende våbensystemer samt sensorer til varsling og identifikation.

 

Luftværnskapaciteten skal ligeledes være dimensioneret til at kunne indgå som en integreret del i brigadens operationer i det samlede luftforsvar, herunder kunne samarbejde med andre luftværnssystemer, i rammen af et såkaldt lagdelt luftforsvar, fx gennem anvendelse af standardiserede og certificerede kommunikationssystemer.

 

Anvendelse af eksisterende aftaler er en grundlæggende forudsætning for anskaffelsen, ligesom luftværnssystemet i videst muligt omfang skal udgøres af materiel, som allerede er færdigudviklet, også kendt som ”off the shelf”-løsninger. I de tilfælde, hvor dele af luftværnssystemet ikke kan anskaffes på eksisterende aftaler, vil aftalegrundlaget indeholde en model for, hvordan Terma foretager konkurrenceudsættelse heraf.