Dansk enhed i Estland

Dansk enhed i Estland. Foto: Forsvarsgalleriet

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har siden foråret 2021 i samarbejde med Forsvarskommandoen gennemført en markedsundersøgelse for at afdække teknologi og løsningsmuligheder for en ny luftværnskapacitet.

 

Hvad skal kapaciteten leve op til

Det væsentlige er, at den nye luftværnskapacitet til Hæren efterlever NATO’s styrkemål til Danmark på området Very Short Range Air Defence: evnen til at beskytte landmilitære enheder op til brigadestørrelse, herunder beskyttelse af enheder, kommandostationer mv. i brigadens operationsrum.
For at opfylde kravene skal luftværnskapaciteten som minimum omfatte et kommando- og kontrolsystem, kortrækkende våbensystemer samt sensorer til detektion, varsling og identifikation.
Luftværnskapaciteten skal ligeledes være dimensioneret til at kunne indgå som en integreret del i brigadens operationer i det samlede luftforsvar, herunder kunne samarbejde med andre luftværnssystemer, i rammen af et lagdelt luftforsvar, fx gennem anvendelse af standardiserede og certificerede kommunikationssystemer.

 

Hvordan anskaffes kapaciteten

På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om valg af leverandører til luftværnskapacitetens del-systemer.

 

I den igangværende proces er det afgørende, at den overordnede integration af det samlede luftværnssystem foretages hos en national leverandør, da dette vurderes nødvendigt for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsinteresser; herunder at eventuel ”nedetid” minimeres, og at behovet for opgradering og vedligehold kan opfyldes uden risiko for eksportrestriktioner. Derfor er det besluttet at optage forhandlinger med en dansk system- og integrationsansvarlig leverandør i form af Terma A/S, der skal tage ansvaret for det samlede system, herunder integrationen af alle del-systemer, hvoraf en stor del forventes at være standardsystemer, tilvejebragt via eksisterende rammeaftaler. Dette valg af leverandør er i tilgift i tråd med Regeringens Strategi for Dansk Forsvarsindustri.

 

Anvendelse af eksisterende aftaler er en grundlæggende forudsætning for anskaffelsen, ligesom luftværnssystemet i videst muligt omfang skal udgøres af materiel, som allerede er færdigudviklet. I de tilfælde, hvor dele af luftværnssystemet ikke kan anskaffes på eksisterende aftaler, vil aftalegrundlaget indeholde en model for, hvordan leverandøren af det samlede luftværnssystem foretager konkurrenceudsættelse heraf. Dette vil forventeligt blive afklaret løbende i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til de enkelte leverancer under den samlede aftale.

 

De igangværende forhandlinger med Terma A/S skal således sikre indgåelse af en 30-årig rammeaftale, hvor Terma A/S er systemhusansvarlig for implementering af luftforsvarsintegration, herunder kommando- og kontrolfacilitet til luftværnssystemet til brigaden, samt dertil hørende aftale på support, drift og vedligeholdelse af systemet. Det er i skrivende stund planen at indgå en aftale i begyndelsen af 2023.

 

Terma A/S forventes som systemansvarlig at sikre en hurtig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig leverance af software til kommando- og kontrolfaciliteter, samt integration af øvrige del-systemer, herunder fx moderne missil- og kanonsystemer, radarer og kommunikation. Disse del-systemer bør være færdigudviklede og afprøvede inden integration i det samlede luftværnsystem.

 

 

Forventninger til systemet

Luftværnssystemets Kommando- og Kontrolsystem baseres på et eksisterende softwareprodukt, som øvrige del-systemer i den samlede kapacitet skal ”integreres op imod”. Systemet er et produkt, som Terma A/S har udviklet og testet, og igennem en årrække har leveret til en række af Forsvarets maritime kapaciteter. Kommando- og Kontrolsystemet er kapacitetens computer, hvortil man kobler de andre dele som en slags ”plug & play”. Derudover kommer luftværnssystemet til at bestå af en række andre komponenter og del-systemer, bl.a. pansrede køretøjer, som FMI har eksisterende rammeaftaler på.

 

Der endnu ikke foretaget valg af komponenter og del-systemer, idet FMI fortsat indgår i forhandlinger med Terma A/S om en rammeaftale. Efter indgåelse af aftalen vil der blive truffet valg angående del-systemer, herunder missil- og kanonsystemer, radarer og kommunikation. Derfor vil det endnu være for tidligt at pege på hvilke specifikke dele luftværnskapaciteten kommer til at bestå af.