Afprøvning af radardækning mellem havvindmøller

Havvindmøllepark i Nordsøen

FMI og Flyvevåbnet har i samarbejde med Ørsted gennemført to afprøvninger af radarer i og omkring havvindmølleparker. Hensigten med samarbejdet har dels været at øge den gensidige viden om og forståelse af, hvordan havvindmøller i praksis påvirker den militære radarbaserede luftrumsovervågning. Og dels at afprøve om konceptet med placering af en radar inden i havvindmølleparken, som supplement til den eksisterende radarovervågning, er anvendelig i forhold til at modvirke de forstyrrelser, havvindmøllerne afstedkommer for den bestående radarbaserede luftrumsovervågning.


Udvikling af nye løsninger
Vindmøllers negative påvirkning af radarovervågning har længe været en udfordring i forbindelse med etableringen af såvel landbaserede som havbaserede vindmøller. Den hastige udbygning af havvindmølleparker i særligt Nordsøen og Østersøen har således afledt et presserende behov for at udvikle brugbare løsninger, som kan sikre sameksistens mellem havbaseret vindkraft og forsvarsinteresser. En sameksistens som skal muliggøre en omstilling af Danmarks energiproduktion samt sikre Forsvarets evne til at forsvare Danmark og danske interesser både hjemme og ude. De gennemførte konceptuelle afprøvninger i 2020 og 2021 har særligt fokuseret på opretholdelse af luftrumsovervågningen.


Udfordringen ved vindmølleparkerne er nemlig, at de dels kan skygge for radardækningen af området bag dem, hvorved der kan opstå blinde vinkler i overvågningen af luftrummet, dels at de roterende møllevinger kan reflektere radarsignalerne, og i værste fald generere falske radarekkoer. Dette kan i sidste ende have indflydelse på, om en vindmøllepark kan placeres et givent sted.


I bestræbelserne på at imødekomme disse udfordringer, har Ørsted afprøvet en løsning, hvor en radar placeres i selve vindmølleparken for at supplere radardækningen indenfor, over og tæt omkring vindmølleparken.

 

 

 


To afprøvninger
Afprøvningen er gennemført ad to omgange på Hornsea Offshore Windfarm havvindmøllepark i Nordsøen med to forskellige typer radarer. Her bidrog Flyvevåbnet til en såkaldt flight-test, hvor to F-16 fly fløj mellem møllerne og omkring vindmølleparken for at afprøve effekten af radaren monteret i området.


Forsvarets deltagelse i afprøvningerne har haft det sigte at understøtte Forsvarets interne vidensopbygning og dermed styrke grundlaget for vurdering af muligheder og begrænsninger i forhold til udbredelsen af havvindmølleparker i Danmark og omkringliggende farvande. Deltagelsen har samtidig styrket Forsvarets viden om konkrete løsningsmuligheder samt implementeringsmetoder for ”afværgeforanstaltninger”, som på samme tid er anvendelige for Forsvaret og acceptable og praktisk gennemførlige for energiproducenter i forbindelse med udvikling, opførelse og drift af havvindmølleparker.


Samarbejdet mellem Forsvaret og Ørsted har i sidste ende skabt grundlag for en styrket dialog om forståelsen af havvindmølleparkers indflydelse på radarbaseret luftrumsovervågning i Danmark herunder også Østersøen og i et Europæisk perspektiv – ikke bare med Ørsted, men også med og andre energiselskaber/-konsortier på havvindområdet.