[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

På trods af løbende dialog med Operation X, sammenholdt med interne undersøgelser, har vi ikke modtaget eller fundet beviser, der støtter de centrale påstande for den historie, der udfoldes og det billede, der tegnes i programmet. Billedet forstærkes af Operation X mådeholdne anvendelse af det interview, som vi har medvirket i. Derfor viser vi det fulde, uredigerede interview via følgende link eller nederst i nyheden: https://youtu.be/AodWLETnPpw.

Det er korrekt, når Operation X fortæller, at der i forbindelse med en lønforhandlingsproces (i 2015) forekom en procesfejl, hvilket vi også tidligere har anderkendt åbent til andre medier, der har spurgt. Vi anfægter heller ikke den oplysning, at en tidligere medarbejder i FMI, aktuelt undersøges af Auditørkorpset for at have deltaget i en aktivitet på en dyr københavnsk restaurant for ca. ti år siden. Men programmet formidler ingen reel dokumentation for øvrige centrale elementer, men formidler desværre misforståelser, der tegner et udokumenteret billede af, at FMI laver ”fejl, på fejl på fejl”, som det anføres i programmet. Det gælder bl.a. følgende:

Ammunition er NATO-certificeret

Vi kan ikke genkende det billede, som Operation X tegner i aftenens program i forhold til kvaliteten af vores ammunition. Den ammunition som Forsvaret har, lever op til gældende NATO-standarder, hvilket bl.a. - for 5.56mm ammunitions vedkommende - kan dokumenteres på baggrund af NATO-test og certificeringer. Der er de seneste 12 år affyret ca. 315 mio. stk. 5.56 mm, hvoraf ca. halvdelen har været skarp ammunition. Der har ikke i den periode været indikationer fra brugerne (reklamationer m.m.) på, at ammunitionen var upræcis eller generelt fejlbehæftet.

FMI var ikke ansvarlig for undersøgelse af dødsulykke

I forhold til mortérsystemet og ammunitionen formidler Operation X alene informationer, som allerede var fremme i 2017, hvor Radio 24/7 omtalte både 60mm let mortér og ulykken i 2010. I interviewet til Operation X oplyser vi dem om, at de konfronterer en forkert kilde vedr. spørgsmål til undersøgelserne af dødsulykken i 2010. Undersøgelserne af ulykken blev gennemført af en anden myndighed (Hæren) samt Auditørkorpset. Denne information er desværre klippet ud af aftenens program, og skaber derved et billede af, at chefen for FMI er ansvarlig for undersøgelsen og svarer på kritikken af denne.

På trods af erkendte fejl på mortérsystemet, blev det fastholdt, da FMI og Hæren befandt sig i et operativt dilemma i perioden, da der på den ene side var de åbenlyst erkendte udfordringer med systemet, men at der på den anden side var hårdt brug for det i Afghanistan, hvor det var afgørende for underafdelingernes kamp. Bemærk at der i alt blev affyret ca. 100.000 granater med systemet, og at det i øvrigt nu er udfaset.

Vi laver ikke fejl, på fejl, på fejl

Der skal ikke være nogen tvivl om, at FMI har taget sagen meget alvorligt, og vi erkender åbent, at der over en tiårig periode er begået fejl. For selvfølgelig begår vi fejl, men det hører med til billedet, at vi i FMI gennemfører hundredevis af udbud og hvert år gennemfører knap 100.000 indkøb for op mod tocifrede milliardbeløb. FMI har siden 2016 iværksat over 300 udbud, hvoraf vi kun i to tilfælde har tabt i Klagenævnet for Udbud, hvoraf det ene var i forbindelse med ammunition til 84 mm. Kendelsen handlede ikke om, hvorvidt ammunitionen levede op til de operative krav, for det gjorde den, men hvad der fejlagtigt var oplyst på faktabladene for ammunitionen – og det er det skrevne ord som Klagenævnet forholder sig til - ikke de operative forhold.

På baggrund af ovenstående og for at bidrage til en mere nuanceret fremstilling af de historiske begivenheder, har vi derfor valgt at stille det fulde interview til rådighed herunder samt kortere uddrag af interviewet om let mortér.