[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Seminaret blev afholdt af UAS Denmark som led i den aftale, der blev indgået mellem UAS Denmark og Forsvaret d. 14. september 2018 og i naturlig forlængelse af det nye forsvarsforlig, hvor Forsvaret vil styrke industriens muligheder på droneområdet.

Af samme årsag deltog Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som har det materielfaglige ansvar for koncernens anskaffelser, for at bidrage til øget integration og samarbejde mellem industri og forsvar under strategien "Open for Business".

45 virksomheder og Forsvaret diskuterede droneteknologien

Ca. 120 tilmeldte deltagere, heraf 50 fra Forsvaret og 70 fra industrien fordelt på omtrent 45 virksomheder, bidrog til et spændende seminar, hvor alle parter fik rig mulighed for at sparre med hinanden og derved udbygge det faglige netværk vedrørende droneteknologien.

Seminarets forskellige oplæg omhandlede blandt andet droneteknologien i dag og i et fremtidigt perspektiv, fremtidens kampplads samt Forsvaret som virksomhed. Hertil også, hvilke behov og muligheder, Forsvaret står over for, når emnet er droneteknologi.

De indbyrdes drøftelser om droneteknologien og hvordan denne kan bidrage til Forsvarets virke, skete i rammerne af en brainstorming-seance. Her blev seminarets deltagere inddelt i grupper bestående af et mix af både Forsvarets og industriens fremmødte. Hver gruppe fik dernæst opgaven, på baggrund af deltagernes ekspertiseområder, at komme frem til forslag til potentialer for droneteknologien i forhold til Forsvarets behov.

Behovene er forskellige fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet

Brainstorming-seancens formål var ikke at komme frem til komplette og konkrete løsningsforslag, men derimod at åbne op for indledende diskussioner som både industrien og Forsvaret kunne tage med hjem til videre overvejelser.

På baggrund af brainstormingen var det vurderingen, at behovene for droneteknologi er forskellige fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, hvor et fælles (data-)netværk dog tænkes påkrævet.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Præsentation af brainstorming-seancens gruppearbejde.

En lang række emner kom på bordet med hensyn til at koble Forsvarets fremtidige behov og droneteknologien sammen. Ikke mindst, hvordan teknologien kan aflaste Forsvarets øvrige kapaciteter ved farlige opgaver for soldaterne. Både Counter-UAS (drone), sensor- og batteriteknologi, transport af materiel, "All weather and time"-droner, miljøovervågning, Elektronisk krigsførelse (EW) samt inspektion af Forsvarets ejendomme nævntes derudover som eksempler.

Det blev også drøftet, hvordan man vil håndtere de droneteknologier, der af FMI anskaffes til Forsvaret til operativt brug, når der - eksempelvis i fredstid - ikke er brug for dem. I forlængelse heraf blev det kort vendt, hvorvidt teknologien vil kunne bruges andre steder i samfundet.

Droner skal fungere sammen med andre teknologier

Til at berette om droneteknogien i fremtiden samt fremtidens kampplads, var henholdsvis fremtidsforsker Lasse Jonasson ved Institut for Fremtidsforskning og kaptajn Anders Madsen ved Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsafdeling inviteret til at holde oplæg.

Lasse Jonasson berettede, hvordan de teknologiske muligheder fordobles hver andet år jf. Moores Lov, og at kunstig intelligens (AI) har fået sin revolution på baggrund af markant forøget beregningskraft. Hertil tilføjede fremtidsforsker Lasse Jonasson:

- Dronteteknologien kan ikke tænkes udført eller anvendt optimalt uden kunstig intelligens. Der hersker en stigende (teknologi-)kompleksitet og specialisering bliver i stigende grad nødvendig – men det samme gør tværgående forståelse[...] Evnen til at innovere og udtænke nye løsninger bliver vigtigere og vigtigere for at få styringen tilbage og få kontrol, pointerede fremtidsforskeren.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fremtidsforsker Lasse Jonasson gav indblik i fremtidens droneteknologi.

Ifølge Lasse Jonasson er droneteknologien blot én ud af i dag otte kerneteknologier*, og fremtiden for droneteknologien afhænger af, hvilke øvrige kerneteknologier, dronerne spiller sammen med. Afledt heraf betragtede fremtidsforsker Lasse Jonasson vigtigheden af samarbejdet mellem Forsvaret og industrien med hensyn til Forsvarets fremtidige behov:

- Først og fremmest er det jo fantastisk at have et initiativ, der fokuserer på droner, men det er bare ikke nok. Det er vigtigt at brede det ud og kigge bredt på de øvrige kerneteknologier. Kig på kunstig intelligens, kig på Internet of Things (IoT), kig på robotteknologi og se hvordan det tilsammen præger - ikke bare dronerne - men også samfundet generelt, fordi det jo et samfund i fremtiden, vi udvikler den nye droneteknologi til.

Om samarbejdet mellem Forsvaret og industrien på droneområdet uddybede han:

- Dét at have et samarbejde mellem Forsvaret og industrien er ekstremt vigtigt, fordi de to parter kommer fra en forskellig forståelse og har nogle forskellige måder at tænke droner på, henholdsvis kommercielt og i en forsvarskontekst. Så derfor et det vigtigt, at de kompetencer bliver bragt og taler sammen, ikke mindst fordi den ene part jo skal levere til den anden. Så de skal forstå hinandens behov og mulighederne sammen.

*Internet of Things, Augmented Reality, Virtual Reality, Blockchain, Kunstig Intelligens, 3D Print, Droner og Robotics

Fremtidens kampplads: Multidomænet, autonome kapaciteter og C4I

Fremtiden er vigtigt at beskæftige sig med for Forsvaret, og Danmarks nye kampfly F-35 er et eksempel herpå. Således indledte kaptajn Anders Madsen ved Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsafdeling sit oplæg på dagens seminar og tilføjede:

- Fremtidens kamplads påvirkes af udviklingen indenfor teknologi, politik og militær, og industrisamarbejdet er essentielt for at navigere mellem de tre faktorer. Trends i dag kendetegnes ved stigende kompleksitet og "multidomænet" (Multi-Domain), hvor land, maritim, luft samt space og cyber spiller ind på fremtidens kamplads.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Kaptajn Anders Madsen under sit oplæg, hvor han kunne berette om fremtidens kampplads.

Kaptajn Anders Madsen kunne også fortælle om stigende krav til høj operativ agilitet og hvordan flere autonome systemer vurderes at ville præge fremtidens kamplads, hvor eksempelvis F-35 kampflyet vil kunne kontrollere egne droner til bekæmpelse af fjenden. Derudover blev det nævnt, hvordan fremtidens kamplads afhænger af Forsvarets kommando-, kontrol- og kommunikationsnetværk (C4I). Her bliver "joint intelligence", overvågning og rekognoscering samt indhentning, analyse og distributionskapacitet afgørende for et effektivt C4I.

Perspektivering for droneområdet er ifølge kaptajn Anders Madsen eksempelvis counter-UAS (drone), overvågning (nationalt og Arktis), ”swarms”, hvor fjendtlige forsvar mættes via billige enkle droner, samt autonome wingmen.

"Dialog er vejen frem"

Fra FMI deltog blandt andre oberst Jacob Alexa, chef for FMI's luftdivision Kapacitetsansvarlig Luftsystemer, og om seminaret og samarbejdets betydning udtalte han:

- Ingen tvivl om at dialog med industrien er vejen frem, hvor dansk industri er langt fremme, og netop dialog og samarbejde med industrien ligger FMI meget på sinde. Det er derfor et super initiativ, at vi alle er her i dag, for udvikling af teknologien sker bedst, når vi har et samarbejde og kender til hinandens behov.

Oberst Jacob Alexa så ligeledes seminaret som en god mulighed for den danske industri:

- Som vi ser det, har Forsvaret og industrien enorm gavn af at tale sammen, udveksle erfaringer, udveksle viden, og det skal jo primært ske gennem dialog - samarbejde - og det er en dag som i dag en rigtig god ramme for. Dels for at vi alle sammen kan blive dygtigere og klogere, men jo også for at vi vælger de rigtige løsninger på lang sigt og, i det omfang det er muligt, at bidrage til, at danske virksomheder fortsat er i stand til at indgå i konkurrencen på lige fod med udenlandske partnere om ordre til Forsvaret.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Dialog og networking fortsatte i seminarets indlagte pauser.

Chef for Flystøttesektionen i Flyverkommandoen og medlem af Advisory Board UAS Denmark, major B. C. Andersen "BOR" tilføjede om samarbejdet og de indbyrdes roller:

- Hele samarbejdet mellem UAS Denmark og Forsvaret [...] er jo netop for at Forsvaret styrker industrien. Dét, der skal komme ud af inspirationsseminaret er at vi lærer hinanden at kende, hvilke behov, vi har og hvilke løsninger, der er på de behov. Så Forsvaret skal forsøge, over for industrien at anskueliggøre, hvilke udfordringer, Forsvaret står med nationalt og internationalt i fremtiden, og omvendt, hvad industrien kan komme med løsninger på. Og forhåbenligt også vise os de behov, vi endnu ikke ved, vi har. Fordi industrien har løsninger, som åbner dørene op for andre måder at tænke på.

Erfaringer og forhold ved samarbejde med Forsvaret

Fra industriens side kunne CEO ved Glaucus, Christoffer Gregers Glæsel, berette seminarets øvrige industrideltagere om konkrete erfaringer og forhold, der gør sig gældende, når man som virksomhed indgår et samarbejde med Forsvaret. For det er ikke altid som at indgå et samarbejde med enhver anden virksomhed, når man samarbejder med Forsvaret, udtalte Christoffer Gregers Glæsel, som også kunne påpege, at samarbejdet ofte er et langvarigt gensidigt partnerskab.

Særligt omhandler Glaucus erfaringer, hvordan virksomheder, der ønsker at indgå i samarbejde med Forsvaret, blandt andet skal have fokus på dokumentation samt grundig afprøvning af produkter og systemer. Hertil blev også skabelsen af dybdegående forståelse for det operative behov samt vigtigheden af kendskabet til de juridiske og udbudsretlige spilleregler understreget.

Glaucus har i flere år samarbejdet med ikke kun det danske, men også det norske forsvar samt NATO Support & Procurement Agency (NSPA).

Læs mere her om processen for anskaffelser til Forsvaret.

Indsigt i forskningsprojekter, medfinansieringsordning og spilleregler

FMI gav industrien orientering om Forsvarets medfinansieringsordning ved teknologirådgiver og Ph.d. Jesper Holm fra Værnsfælles Videncenter samt de generelle spilleregler for industriens samarbejdsmuligheder med Forsvaret. Sidstnævnte ved major Torben Grinderslev fra Forsvarets Industrikontor i FMI.

Vedrørende medfinansieringsordningen, der giver industrien mulighed for at indgå i forskningssamarbejde med Forsvaret, kunne Jesper Holm oplyse, at der i denne omgang uddeles ca. 25 mio. kr. til forskningsprojekter. FMI forventer at kunne meddele svar på modtagne ansøgninger medio april 2019.

Læs mere her, hvor det også fremgår, hvilke teknologiområder medfinansieringsordningen har fokus på at understøtte.

Tilfredshed om arrangementet

Efter endt seminar var det en tilfreds og positivt stemt Thomas Kroman, forretningsudvikler og Forsvarets kontaktperson ved UAS Denmark, som kunne opsummere på seminaret:

- Vi er rigtigt tilfredse med arrangementet i dag. Det var jo første nedslag i samarbejdet, vi har mellem UAS Denmark og Forsvaret, og det skulle ses som den første indledende åbning i forhold til at bringe droneindustrien tættere på Forsvaret. I dag har vi set på en masse teknologiske trends, hørt om muligheder for disse, men samtidigt også hørt om de fremtidige behov, der er i Forsvaret. Både i forhold til de nationale behov og også i forhold til fremtidens kampplads, og de behov, der er der.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Rollups fra UAS Denmark og Forsvarets Industrikontor.

Om UAS Denmarks generelle rolle i relation til Forsvaret og industrien, fortalte forretningschef ved UAS Denmark, Michael Larsen, at hensigten er at medvirke til vækst i dansk forsvarsindustri og skabe et forretningsgrundlag og arbejdspladser til gavn for sikkerhed samt sikre opdateret og konkret viden om teknisk udvikling og Forsvarets behov. Herudover også etablering af analyser og studier om droner og potentialer, der skal sikre videndeling mellem industri og forsvar, og planlægning og gennemførelse af konkrete projekter med militær og civil deltagelse efter certificerede projektstandarder.